un1 1

Data aktualizacji: 16.08.018

EDUKACJA Waldemar Lewkowicz w partnerstwie z Fundacją RAZEM realizuje projekt: SUKCES ZALEŻY OD CIEBIE

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17                                                     

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2017-10-01 do 2018-09-30 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 866,552.00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 779,896,80 PLN

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznych- min.34% uczestników i zatrudnienia 22% (w przypadku osób niepełnosprawnych 12%) oraz przywrócenie do zdolności podjęcia zatrudnienia wśród 60 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego.

 

Grupa docelowa

60 os (36 kobiet i 24 mężczyzn)- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej w tym:

-min.50% - osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub

z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

-100% osoby zamieszkujące obszary wiejskie

 

Każdy z uczestników zostanie objęty następującymi działaniami:

1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP, opracowanie IPD

2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych

3. Poradnictwo psychologiczne i zawodowe

4. Pośrednictwo pracy

5. Szkolenia zawodowe

6. Staże zawodowe

 

Informacje o projekcie: 694 711 467