logotypy tecza

Data aktualizacji: 02.11.2021

 

Fundacja RAZEM realizuje projekt:

Fach w rękach

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Rekrutacja zakończona, dziękujemy za zgłoszenia!

 

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-B116/19

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2020-02-01 do 2021-12-31 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  449 089,63 zł

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 381 726,19 zł 

 

Cel projektu

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej  20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, w wieku 18-67 l. zamieszkujących na  terenie jednej z gmin powiatu piotrkowskiego: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w  woj. łódzkim prowadzące do powrotu na rynek pracy.

Grupa docelowa:

- 100% uczestników to bierni zawodowo mieszkańcy gmin słabo zaludnionych (DEGURBA 3) woj. piotrkowskiego

- 100% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

- min. 12 uczestników niepełnoprawnych,  w tym min. 10 ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowym

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

Indywidualna Ścieżka Reintegracji

Warsztaty dialogu

Wsparcie mentalne- coaching

Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne

Specjalistyczne wsparcie doradcze

Pośrednictwo pracy

Przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD)-cz. teoretyczna i praktyczna

 

Efektem realizacji projektu będzie:


-nabycie kompetencji przez min.16 uczestników, w tym min.2 uczestników
zdobędzie kwalifikacje
-aktywizacja społeczna uczestników
-aktywizacja zawodowa uczestników, w tym do 4 tygodni od zakończenia
udziału w projekcie min. 4 uczestników podejmie pracę, a min.10
uczestników będzie poszukiwać pracy

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Harmonogram