Fundacja RAZEM powstała w styczniu 2005 roku. Założyły ją osoby posiadające doświadczenie w realizacji zadań związanych z tworzeniem i realizacją projektów na rzecz podwyższania kwalifikacji osób bezrobotnych i rozwojem przedsiębiorczości – w szczególności projektów o charakterze szkoleniowym i doradczym.

Fundację tworzą:

Iwona Święcicka
Prezes Zarządu

  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, studia podyplomowe w dziedzinie Organizacji i Zarządzania. Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu, realizacji, rozliczaniu projektów europejskich i krajowych. Doświadczony trener i wykładowca z zakresu funduszy strukturalnych (certyfikat MGiP), asesor projektów POKL przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Prezes Zarządu Fundacji RAZEM. 2005-2007: Koordynator projektów finansowanych w ramach EFS:
  • Ośrodek Rozwoju Aktywności Zawodowej – kompleksowa pomoc w zakresie integracji na otwartym rynku pracy oraz zwiększenie aktywności i potencjału zawodowego 300 osób niepełnosprawnych;
  • Rzgów Nowe Drogi projekt szkoleniowo-doradczy dla 90 rolników z gmin podłódzkich;
  • Zosia Samosia, czyli samozatrudnienie i promocja przedsiębiorczości w regionie łódzkim - projekt o charakterze multimedialnym dla 2.000 osób poniżej 24 roku życia planującej rozwój kariery zawodowej na bazie samozatrudnienia. Wcześniej min.:
  • Ekspert Kluczowy w projekcie PHARE 2001 RZL: Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie śląskim;
  • Koordynator merytoryczny projektu OAZiS: Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z regionu łódzkiego (ponad 1000 beneficjentów).


Jacek Laskowski

Członek Zarządu
Udział w projektach finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,

Działanie 1.2 b: Promocja aktywności zawodowej młodzieży; Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,

Działanie 2.3: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. 7 lat doświadczeń w prowadzeniu konsultacji i doradztwa dla osób bezrobotnych i małych firm z zakresu przedsiębiorczości i finansowania przedsięwzięć. Planowanie, organizacja i prowadzenie kursów i szkoleń (min. z zakresu przedsiębiorczości, aktywizacji na rynku pracy, budowania zespołu, świadomości jakości, Unii Europejskiej) dla różnych grup odbiorców (młodzież, absolwenci, osoby bezrobotne, niepełnosprawne, przedsiębiorcy). Realizacja szkoleń wewnętrznych dla konsultantów sieci Punktów Konsultacyjno-Doradczych. Prowadzenie spotkań promocyjno-szkoleniowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Doświadczenie w opracowywaniu i przygotowaniu materiałów szkoleniowych i promocyjnych.


Andrzej Słaby

Członek Zarządu wykształcenie wyższe humanistyczne, studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, Członek Zarządu Fundacji RAZEM, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Doświadczony trener i wykładowca z zakresu funduszy strukturalnych (certyfikat MGiP), asesor projektów POKL przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, trener w ramach projektu „Sportowcy na rynku pracy”, inicjatywa wspólnotowa EQUAL.
Ostatnio: ekspert w ramach projektów finansowanych w ramach EFS: SPO RZ.

Działanie 1.2 b: Promocja aktywności zawodowej młodzieży; ZPORR,

Działanie 2.3: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. Specjalista ds. monitoringu w projekcie Ośrodek Rozwoju Aktywności Zawodowej dla 300 osób niepełnosprawnych. Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, szkoleniowych i w dziedzinie rynku pracy (min. w ramach: Phare 2002 RZL  Aktywne Formy Zwalczania Bezrobocia, Phare 2001  RZL, Phare 2001  Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego, Phare ACCESS 2000, Program Edukacji Ekonomicznej NBP). 2004–2005 – zorganizowanie i zarządzanie Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.