logotypy tecza

Data aktualizacji: 23.03.2021

 

Fundacja RAZEM w partnerstwie z Project Support Agnieszka Olszewska realizują projekt:

PRZEŁOMY

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.02-10-0015/19                                                

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2020-01-01 do 2021-03-31 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 409 638,88 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 348 193,05 PLN

 

Cel projektu

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, w wieku 18-67 l. zamieszkujących na terenie ŁOM, w tym min. 21% z obszarów rewitalizowanych prowadzące do powrotu na rynek pracy.

 

Grupa docelowa:

- 100% będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami– na podst. orzeczenia bądź osoby z zaburzeniami psychicznymi.

- 100% uczestników to bierni zawodowo mieszkańcy z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

- min. 21% uczestników będą stanowić osoby z obszarów rewitalizowanych gmin-członków   ŁOM.

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  • Indywidualna Ścieżka Reintegracji
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Poradnictwo zawodowe
  • Specjalistyczne wsparcie doradcze
  • Life and carreer coaching
  • Szkolenie
  • Staż
  • Pośrednictwo pracy

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Harmonogram