logotypy tecza

Data aktualizacji: 23.09.2020

 

Fundacja RAZEM w partnerstwie z SYNERGIA Iwona Święcicka realizują projekt:

Włącznik – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszarów rewitalizowanych

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

 

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-D017/19

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2020-07-01 do 2021-06-30  

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 414 572,88 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 352 386,95 PLN

 

Cel projektu

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 20 niepracujących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18-67 l. zamieszkujących na terenach rewitalizowanych Drzewicy prowadzące do powrotu na rynek pracy.

Grupa docelowa:

- 100% uczestników to niepracujący mieszkańcy obszaru rewitalizowanego Drzewicy w woj. łódzkim

- 100% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
- min. 10 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z zaburzeniami psychicznymi

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

• Indywidualna Ścieżka Reintegracji
• Wsparcie mentalne- coaching
• Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne
• Specjalistyczne wsparcie doradcze
• Pośrednictwo pracy
• Przygotowanie zawodowe dorosłych –część teoretyczna i praktyczna

 

Efektem realizacji projektu będzie:
-nabycie kompetencji przez min.16 uczestników
-aktywizacja społeczna uczestników
-aktywizacja zawodowa uczestników, w tym do 4 tygodni od zakończenia
udziału w projekcie min. 2 uczestników podejmie pracę, a min.3
uczestników będzie poszukiwać pracy

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Harmonogram