ue 1

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

O projekcie

NR PROJEKTU: WND-POWR.01.02.02- 10-0122/15
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 420 653,12 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 305 438,15 PLN

Cel główny projektu:

Podniesiona aktywność edukacyjna, zawodowa oraz społeczna 120 uczestników projektu (w tym 72 kobiety) zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego dzięki udziałowi w projekcie w okresie 01.01.2016-31.03.2017r.

Grupę docelową projektu stanowi 120 osób fizycznych (72 kobiety, 48 mężczyzn).

Uczestnikami projektu są osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.

Grupę docelowa stanowią:

 • min. 30% (36 os.)to osoby w wieku 18-24 lat
 • 80% (96os.) stanowić będą osoby bierne zawodowo
 • min.20% (24 os.)będą stanowić osoby bezrobotne, w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy ( w tym 12 os. długotrwale bezrobotnych-50% spośród bezrobotnych ogółem; 16os. niezarejestrowanych w Urzędach Pracy)
 • min. 60% (72 os.) GD to osoby o niskich kwalifikacjach
 • min.5% (6 os.)GD będą stanowić osoby niepełnosprawne
 • min.60% (72 os.)GD stanowią kobiety.

Dla każdego uczestnika zostanie przedstawiona konkretna oferta aktywizacji zawodowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w szkoleniach i stażach w celu nabycia umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. W trakcie udziału w proj. uczestnicy wezmą udział w pośrednictwie pracy i doradztwie zawodowym, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie.

Rezultaty, które zostaną osiągnięte to m.in.:

Liczba osób, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu: min. 18 os. bezrobotnych (w tym 10 os. długotrwale bezrobotnych), 56 os. biernych zawodowo.

Zadania realizowane w projekcie:

 1. BLOK "MÓJ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA" - IPD
 2. BLOK "MÓJ WARSZTAT ZAWODOWY"
 3. BLOK SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII TIK
 4. BLOK SZKOLENIA ZAWODOWE: SPECJALISTA DS. TRANSPORTU I SPEDYCJI, SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI I PODATKOW
 5. BLOK "PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!"

Harmonogramy:

Harmonogram

 

Dokument rekrutacyjne:

Ankieta

Oświadczenie PUP

Regulamin

Oświadczenie ucestnika projektu

Umowa uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 4 - Ośiwadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie