nowystart2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Data aktualizacji: 23.10.2018

Fundacja RAZEM w partnerstwie z Eurodoradztwo Sp. z o.o.  realizuje projekt: NOWY START – AKTYWIZACJA!

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-9712/17

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-08-2018 do 30-11-2019

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 997 413,69 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 897 671,69 PLN

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej wśród 80 osób w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarach woj. mazowieckiego, dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.: osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych, osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, osób korzystających z POPŻ. Projekt skierowany jest do osób z terenu woj. mazowieckiego.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  1. Diagnoza predyspozycji i możliwości uczestnika projektu
  2. Warsztat kompetencji psychologiczno-społecznych
  3. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
  4. Szkolenia zawodowe
  5. Staże zawodowe

 

Informacje o projekcie: 694 711 467

 

Zapytanie ofertowe - poradnictwo psychologiczne

 

Załącznik nr1 - oferta

Załącznik nr2 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków w postępowaniu

Zapytanie ofertowe 2018.11.06

 Zaptanie ofertowe 2018.11.14