ORAZ – Ośrodek Rozwoju Aktywności Zawodowej

Realizowany od grudnia 2006 do maja 2007.
Program skierowany był do osób bezrobotnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które zamieszkują w województwie łódzkim.

Co projekt oferował?

Projekt oferował cztery rodzaje wsparcia dla 300 osób niepełnosprawnych.

  1. Doradztwo – czyli objęcie opieką doradcy, który pomaga w ocenie posiadanych predyspozycji i możliwości, wyborze drogi zawodowej bądź odpowiedniego kierunku i formy szkolenia zawodowego.
  2. Warsztaty – które miały na celu zwiększenie aktywności zawodowej poprzez systematyczne uczęszczanie na zajęcia. Spotkania takie podnoszą motywację uczestników do ukierunkowania działań mających na celu zmianę sytuacji życiowej oraz powodują wzajemną mobilizację.
  3. Pomoc w poszukiwaniu pracy – w trakcie którego uczestnik samodzielnie lub z pomocą doradcy, poszukuje zatrudnienia na otwartym rynku pracy, metodą interaktywną (prasa, Internet, bezpośrednia rozmowa z pracodawcą). W procesie tym uwzględniane są zarówno możliwości i zainteresowania osoby poszukującej pracy, jak i zapotrzebowanie wyrażone ze strony pracodawców. Uczestnicy mogą korzystać z pomocy doradców przy tworzeniu dokumentacji potrzebnej do pierwszego kontaktu z pracodawcą tj. życiorys zawodowy, list motywacyjny.
  4. Konsultacje specjalistyczne – w zależności od potrzeb oferujemy spotkania z pedagogiem, psychologiem i prawnikiem.

Wszystkie usługi w ramach projektu były bezpłatne.

Dzięki zaangażowaniu doradców oraz pracowników Ośrodka około 60 osób podjęło zatrudnienie na wolnym rynku pracy. Przeszkoliliśmy ponad 300 osób.

Projekt współfinansowany ze środków SPO RZL, Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"